Bristerna inom psykiatrin

Psykiatrin och var det gått fel

I hälso- och sjukvårdslagen står att läsa om vård på lika villkor för alla. Det verkar dock vara långt mellan sagan och verkligheten. Statistik pekar nämligen på att psykiskt sjuka dör i förtid och att regionala skillnader träder fram. Hälften av landets vårdcentraler menar att de inte kan möta alla de behov patienter har. Det är inte bara beklagligt utan framför allt allvarligt. Hälso- och sjukvårdslagen berättar nämligen om de skyldigheter som landsting och kommuner har inför medborgarna, där jämlik vård är en av paragraferna. Bristerna i psykiatrin grundar sig i en och samma sak – brist på resurser. Dock är det dyrt att spara pengar på liknande områden eftersom kostnaderna tenderar att bli högre i förlängningen.

Att psykiatrivården inte är jämlik nationellt sett är en av flera olika brister inom psykiatrin. En annan av många brister är första linjeverksamheten som inte fungerar optimalt. Denna verksamhet är den första kontakten mellan myndighet och barn eller unga med indikerat problem. När resurserna sinar händer det lätt att människor skickas hem istället för att tas om hand. Fler barn och unga söker hjälp för psykisk ohälsa och de är den samhällsgrupp som ska prioriteras i psykiatrin, men när vårdplatserna blir färre drabbas även de. När barn och unga skickas hem är det naturligtvis allvarligt, och det är tyvärr så verkligheten ser ut idag.

Politiker har försökt motverka denna utveckling genom en förstärkt vårdgaranti. Denna vårdgaranti omfattar både barn och unga som drabbats av psykisk ohälsa. Målet är att förbättra den första bedömningen, göra en djupare utredning och dessutom inom kortare tidsintervall. I övrigt har det också blivit tydligt att anhöriga inte får det stöd de är i behov av och att det saknats en personlänk mellan kommun och landsting för att effektivisera arbetet. Dessa förändringar stärker psykiatrin vilket i förlängningen gör Sverige friskare.

psykiatrin